وحدات إثرائية تعليمية وأنشطة لإكساب الموهوبات خبرة جديدة

تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39768
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472108403
      [changed] => 1472108409
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39769
      [revision_uid] => 0
      [title] => وحدات إثرائية تعليمية وأنشطة لإكساب الموهوبات خبرة جديدة
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472108409
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18485
              [uid] => 0
              [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 92290
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472108409
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39768
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472108401
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472108409
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39768
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1472108403
          [changed] => 1472108409
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39769
          [revision_uid] => 0
          [title] => وحدات إثرائية تعليمية وأنشطة لإكساب الموهوبات خبرة جديدة
          [teaser] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472108409
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18485
                  [uid] => 0
                  [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 92290
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472108409
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39768
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472108401
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472108409
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18485
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 92290
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472108409
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39768
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 1
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Thu, 25/08/2016 - 10:00
      [node_url] => /node/39768
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الخميس, ٢٠١٦/٨/٢٥ في الساعة ١٠:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39768
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1472108403
  [changed] => 1472108409
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39769
  [revision_uid] => 0
  [title] => وحدات إثرائية تعليمية وأنشطة لإكساب الموهوبات خبرة جديدة
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472108409
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18485
          [uid] => 0
          [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
          [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 92290
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472108409
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39768
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472108401
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472108409
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39768
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472108403
      [changed] => 1472108409
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39769
      [revision_uid] => 0
      [title] => وحدات إثرائية تعليمية وأنشطة لإكساب الموهوبات خبرة جديدة
      [teaser] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472108409
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18485
              [uid] => 0
              [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 92290
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472108409
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39768
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472108401
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261451
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472108409
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18485
                              [uid] => 0
                              [filename] => 22-11-1437-inner6.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner6.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 92290
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472108409
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39768
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => تميزنَ الطالبات الموهوبات في برنامج موهبة الصيفي الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز بالحماس و العمل..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 1
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Thu, 25/08/2016 - 10:00
  [node_url] => /node/39768
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الخميس, ٢٠١٦/٨/٢٥ في الساعة ١٠:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

منتدى العلوم العصبية: استغلال ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية بالمملكه

تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39769
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472108403
      [changed] => 1472108415
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39770
      [revision_uid] => 0
      [title] => منتدى العلوم العصبية: استغلال ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية بالمملكه
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472108415
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18486
              [uid] => 0
              [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 89979
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472108415
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39769
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472108401
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472108415
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_30] => Array
            (
              [title] => جامعة الملك عبد العزيز
              [href] => taxonomy/term/30
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39769
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1472108403
          [changed] => 1472108415
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39770
          [revision_uid] => 0
          [title] => منتدى العلوم العصبية: استغلال ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية بالمملكه
          [teaser] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472108415
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18486
                  [uid] => 0
                  [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
                  [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
                  [filemime] => image/jpeg
                  [filesize] => 89979
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472108415
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39769
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472108401
              [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
              [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
              [feed_nid] => 5567
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472108415
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [30] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 30
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الملك عبد العزيز
                  [description] => 
                  [weight] => 6
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18486
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
                                  [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
                                  [filemime] => image/jpeg
                                  [filesize] => 89979
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472108415
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39769
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 2
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Thu, 25/08/2016 - 10:00
      [node_url] => /node/39769
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الخميس, ٢٠١٦/٨/٢٥ في الساعة ١٠:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39769
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1472108403
  [changed] => 1472108415
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39770
  [revision_uid] => 0
  [title] => منتدى العلوم العصبية: استغلال ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية بالمملكه
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472108415
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18486
          [uid] => 0
          [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
          [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
          [filemime] => image/jpeg
          [filesize] => 89979
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472108415
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39769
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472108401
      [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
      [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
      [feed_nid] => 5567
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472108415
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_30] => Array
        (
          [title] => جامعة الملك عبد العزيز
          [href] => taxonomy/term/30
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39769
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472108403
      [changed] => 1472108415
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39770
      [revision_uid] => 0
      [title] => منتدى العلوم العصبية: استغلال ايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية بالمملكه
      [teaser] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472108415
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18486
              [uid] => 0
              [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
              [filemime] => image/jpeg
              [filesize] => 89979
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472108415
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39769
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472108401
          [guid] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
          [url] => http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=261450
          [feed_nid] => 5567
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472108415
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [30] => stdClass Object
            (
              [tid] => 30
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الملك عبد العزيز
              [description] => 
              [weight] => 6
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18486
                              [uid] => 0
                              [filename] => 22-11-1437-inner.jpg
                              [filepath] => sites/default/files/22-11-1437-inner.jpg
                              [filemime] => image/jpeg
                              [filesize] => 89979
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472108415
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39769
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => تعتبر الامراض العصبية من اكثر الامراض شيوعا بالمملكه مما ينتج عنه ضغط للعاملين بهذه المجالات نظرا..
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 2
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Thu, 25/08/2016 - 10:00
  [node_url] => /node/39769
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_30 first last"><a href="/taxonomy/term/30" rel="tag" title="">جامعة الملك عبد العزيز</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الخميس, ٢٠١٦/٨/٢٥ في الساعة ١٠:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

moetahthar

الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني تاريخ المقالة: 24/08/2016 عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم صورة الالتف
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39767
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472061839
      [changed] => 1472062511
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39768
      [revision_uid] => 0
      [title] => moetahthar
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472062511
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472062501
          [guid] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
          [url] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
          [feed_nid] => 2691
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472062511
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_20] => Array
            (
              [title] => وزارة التعليم العالي
              [href] => taxonomy/term/20
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/39767" title="Read the rest of moetahthar.">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39767
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1472061839
          [changed] => 1472062511
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39768
          [revision_uid] => 0
          [title] => moetahthar
          [teaser] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472062511
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472062501
              [guid] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
              [url] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
              [feed_nid] => 2691
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472062511
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [20] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 20
                  [vid] => 2
                  [name] => وزارة التعليم العالي
                  [description] => 
                  [weight] => 15
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/39767
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of moetahthar.
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 3
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 21:03
      [node_url] => /node/39767
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_20 first last"><a href="/taxonomy/term/20" rel="tag" title="">وزارة التعليم العالي</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٢١:٠٣
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39767
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1472061839
  [changed] => 1472062511
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39768
  [revision_uid] => 0
  [title] => moetahthar
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472062511
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472062501
      [guid] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
      [url] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
      [feed_nid] => 2691
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472062511
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_20] => Array
        (
          [title] => وزارة التعليم العالي
          [href] => taxonomy/term/20
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/39767" title="Read the rest of moetahthar.">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39767
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472061839
      [changed] => 1472062511
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39768
      [revision_uid] => 0
      [title] => moetahthar
      [teaser] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472062511
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472062501
          [guid] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
          [url] => http://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443
          [feed_nid] => 2691
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472062511
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [20] => stdClass Object
            (
              [tid] => 20
              [vid] => 2
              [name] => وزارة التعليم العالي
              [description] => 
              [weight] => 15
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => الوصف: حذر الملحق الثقافي السعودي بأمريكا الدكتور محمد العيسى المبتعثين والمبتعثات بعدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، الكمبيوتر) على مواد ممنوعة مثل مقاطع او صور تتعلق بمناطق الصراعات، مقاطع ذات طابع ديني
تاريخ المقالة: 24/08/2016
عنوان الخبر: الملحقية الثقافية في أمريكا تحذر المبتعثين: لا تحتفظوا بمقاطع العنف في هواتفكم
صورة الالتف
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/39767
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of moetahthar.
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 3
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 21:03
  [node_url] => /node/39767
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_20 first last"><a href="/taxonomy/term/20" rel="tag" title="">وزارة التعليم العالي</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٢١:٠٣
  [field_image2_rendered] => 
)

التقديم على وظائف (متعاون) في عمادة الخدمات التعليمية

Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39765
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472032648
      [changed] => 1472036410
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39766
      [revision_uid] => 0
      [title] => التقديم على وظائف (متعاون) في عمادة الخدمات التعليمية
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472036410
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18483
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4125.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472036410
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39765
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472036402
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19238
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472036410
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_24] => Array
            (
              [title] => جامعة القصيم
              [href] => taxonomy/term/24
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة القصيم
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => 
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39765
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1472032648
          [changed] => 1472036410
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39766
          [revision_uid] => 0
          [title] => التقديم على وظائف (متعاون) في عمادة الخدمات التعليمية
          [teaser] => 
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472036410
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18483
                  [uid] => 0
                  [filename] => logo_4125.png
                  [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 8423
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472036410
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39765
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472036402
              [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19238
              [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
              [feed_nid] => 3899
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472036410
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [24] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 24
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة القصيم
                  [description] => جامعة القصيم
                  [weight] => 5
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18483
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => logo_4125.png
                                  [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 8423
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472036410
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39765
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => 
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 4
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 12:57
      [node_url] => /node/39765
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ١٢:٥٧
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39765
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1472032648
  [changed] => 1472036410
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39766
  [revision_uid] => 0
  [title] => التقديم على وظائف (متعاون) في عمادة الخدمات التعليمية
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472036410
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18483
          [uid] => 0
          [filename] => logo_4125.png
          [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 8423
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472036410
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39765
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472036402
      [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19238
      [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
      [feed_nid] => 3899
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472036410
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_24] => Array
        (
          [title] => جامعة القصيم
          [href] => taxonomy/term/24
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة القصيم
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => 
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39765
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472032648
      [changed] => 1472036410
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39766
      [revision_uid] => 0
      [title] => التقديم على وظائف (متعاون) في عمادة الخدمات التعليمية
      [teaser] => 
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472036410
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18483
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4125.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472036410
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39765
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472036402
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19238
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472036410
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [24] => stdClass Object
            (
              [tid] => 24
              [vid] => 2
              [name] => جامعة القصيم
              [description] => جامعة القصيم
              [weight] => 5
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18483
                              [uid] => 0
                              [filename] => logo_4125.png
                              [filepath] => sites/default/files/logo_4125.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 8423
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472036410
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39765
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => 
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 4
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 12:57
  [node_url] => /node/39765
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ١٢:٥٧
  [field_image2_rendered] => 
)

اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371

​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى  ce-projects@qec.edu.sa
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39764
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472017380
      [changed] => 1472021109
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39765
      [revision_uid] => 0
      [title] => اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472021109
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18482
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4124.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472021109
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39764
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472021101
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19231
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472021109
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_24] => Array
            (
              [title] => جامعة القصيم
              [href] => taxonomy/term/24
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة القصيم
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
      [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/39764" title="Read the rest of اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371.">Read more</a></li>
</ul>
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39764
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1472017380
          [changed] => 1472021109
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39765
          [revision_uid] => 0
          [title] => اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371
          [teaser] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472021109
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18482
                  [uid] => 0
                  [filename] => logo_4124.png
                  [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 8423
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472021109
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39764
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472021101
              [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19231
              [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87/
              [feed_nid] => 3899
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472021109
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [24] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 24
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة القصيم
                  [description] => جامعة القصيم
                  [weight] => 5
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 1
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18482
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => logo_4124.png
                                  [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 8423
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472021109
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39764
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
              [node_read_more] => Array
                (
                  [title] => Read more
                  [href] => node/39764
                  [attributes] => Array
                    (
                      [title] => Read the rest of اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371.
                    )

                )

            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 5
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 08:43
      [node_url] => /node/39764
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٨:٤٣
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39764
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1472017380
  [changed] => 1472021109
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39765
  [revision_uid] => 0
  [title] => اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472021109
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18482
          [uid] => 0
          [filename] => logo_4124.png
          [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 8423
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472021109
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39764
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472021101
      [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19231
      [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87/
      [feed_nid] => 3899
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472021109
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_24] => Array
        (
          [title] => جامعة القصيم
          [href] => taxonomy/term/24
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة القصيم
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 1
  [content] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
  [links] => <ul class="links inline"><li class="node_read_more first last"><a href="/node/39764" title="Read the rest of اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371.">Read more</a></li>
</ul>
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39764
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1472017380
      [changed] => 1472021109
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39765
      [revision_uid] => 0
      [title] => اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371
      [teaser] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472021109
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18482
              [uid] => 0
              [filename] => logo_4124.png
              [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 8423
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472021109
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39764
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472021101
          [guid] => http://news.qu.edu.sa/?p=19231
          [url] => http://news.qu.edu.sa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87/
          [feed_nid] => 3899
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472021109
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [24] => stdClass Object
            (
              [tid] => 24
              [vid] => 2
              [name] => جامعة القصيم
              [description] => جامعة القصيم
              [weight] => 5
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 1
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18482
                              [uid] => 0
                              [filename] => logo_4124.png
                              [filepath] => sites/default/files/logo_4124.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 8423
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472021109
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39764
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => ​يتم اختيار المشروع عن طريق تعبئة النموذج المرفق وإرساله على العنوان البريدى&#160; <a href="mailto:ce-projects@qec.edu.sa" target="_blank">ce-projects@qec.edu.sa</a>
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
          [node_read_more] => Array
            (
              [title] => Read more
              [href] => node/39764
              [attributes] => Array
                (
                  [title] => Read the rest of اختيار رغبات مشروع التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية للفصل 371.
                )

            )

        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 5
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 08:43
  [node_url] => /node/39764
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_24 first last"><a href="/taxonomy/term/24" rel="tag" title="جامعة القصيم">جامعة القصيم</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٨:٤٣
  [field_image2_rendered] => 
)

160 طالبة تشارك في البرنامج الصيفي بالجامعة

​        تشارك أكثر من 160 طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39766
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472037322
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39767
      [revision_uid] => 0
      [title] => 160 طالبة تشارك في البرنامج الصيفي بالجامعة
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472037322
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18484
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_112.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472037322
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39766
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472037301
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472037322
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_8] => Array
            (
              [title] => جامعة طيبة
              [href] => taxonomy/term/8
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => 
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39766
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1471996800
          [changed] => 1472037322
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39767
          [revision_uid] => 0
          [title] => 160 طالبة تشارك في البرنامج الصيفي بالجامعة
          [teaser] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472037322
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18484
                  [uid] => 0
                  [filename] => bgmap_112.png
                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 34303
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472037322
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39766
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472037301
              [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
              [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
              [feed_nid] => 1382
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472037322
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [8] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 8
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة طيبة
                  [description] => 
                  [weight] => 23
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18484
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => bgmap_112.png
                                  [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 34303
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472037322
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39766
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 6
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
      [node_url] => /node/39766
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39766
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1471996800
  [changed] => 1472037322
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39767
  [revision_uid] => 0
  [title] => 160 طالبة تشارك في البرنامج الصيفي بالجامعة
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472037322
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18484
          [uid] => 0
          [filename] => bgmap_112.png
          [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 34303
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472037322
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39766
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472037301
      [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
      [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
      [feed_nid] => 1382
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472037322
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_8] => Array
        (
          [title] => جامعة طيبة
          [href] => taxonomy/term/8
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => 
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39766
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472037322
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39767
      [revision_uid] => 0
      [title] => 160 طالبة تشارك في البرنامج الصيفي بالجامعة
      [teaser] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472037322
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18484
              [uid] => 0
              [filename] => bgmap_112.png
              [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 34303
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472037322
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39766
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472037301
          [guid] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
          [url] => https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=5272
          [feed_nid] => 1382
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472037322
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [8] => stdClass Object
            (
              [tid] => 8
              [vid] => 2
              [name] => جامعة طيبة
              [description] => 
              [weight] => 23
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18484
                              [uid] => 0
                              [filename] => bgmap_112.png
                              [filepath] => sites/default/files/bgmap_112.png
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 34303
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472037322
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39766
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => ​ 

        تشارك أكثر من 160
طالبة في البرنامج الصيفي (بنات طيبة) والذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة
ويستهدف طالبات المرحلة الثانوية والج....
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 6
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
  [node_url] => /node/39766
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_8 first last"><a href="/taxonomy/term/8" rel="tag" title="">جامعة طيبة</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي

جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39770
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128238
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39771
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128238
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18487
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_345.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128238
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39770
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128238
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_25] => Array
            (
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [href] => taxonomy/term/25
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39770
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1471996800
          [changed] => 1472128238
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39771
          [revision_uid] => 0
          [title] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي
          [teaser] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472128238
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18487
                  [uid] => 0
                  [filename] => pdf_345.gif
                  [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 21160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472128238
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39770
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472128201
              [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
              [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
              [feed_nid] => 1549
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472128238
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [25] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 25
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [weight] => 0
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18487
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => pdf_345.gif
                                  [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 21160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472128238
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39770
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 7
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
      [node_url] => /node/39770
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39770
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1471996800
  [changed] => 1472128238
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39771
  [revision_uid] => 0
  [title] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472128238
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18487
          [uid] => 0
          [filename] => pdf_345.gif
          [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 21160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472128238
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39770
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472128201
      [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
      [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
      [feed_nid] => 1549
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472128238
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_25] => Array
        (
          [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [href] => taxonomy/term/25
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39770
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128238
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39771
      [revision_uid] => 0
      [title] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي
      [teaser] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128238
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18487
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_345.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128238
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39770
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-4.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128238
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [25] => stdClass Object
            (
              [tid] => 25
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [weight] => 0
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18487
                              [uid] => 0
                              [filename] => pdf_345.gif
                              [filepath] => sites/default/files/pdf_345.gif
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 21160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472128238
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39770
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => جامعة الإمام تحقق المركز الثالث لجائزة التميز الرقمي حقق موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 7
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
  [node_url] => /node/39770
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

مدير الجامعة يستقبل سفير دولة بروندي لدى المملكة

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39771
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128262
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39772
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير الجامعة يستقبل سفير دولة بروندي لدى المملكة
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128262
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18488
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_346.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128262
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39771
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128262
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_25] => Array
            (
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [href] => taxonomy/term/25
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39771
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1471996800
          [changed] => 1472128262
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39772
          [revision_uid] => 0
          [title] => مدير الجامعة يستقبل سفير دولة بروندي لدى المملكة
          [teaser] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472128262
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18488
                  [uid] => 0
                  [filename] => pdf_346.gif
                  [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 21160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472128262
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39771
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472128201
              [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
              [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
              [feed_nid] => 1549
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472128262
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [25] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 25
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [weight] => 0
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18488
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => pdf_346.gif
                                  [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 21160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472128262
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39771
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 8
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
      [node_url] => /node/39771
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39771
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1471996800
  [changed] => 1472128262
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39772
  [revision_uid] => 0
  [title] => مدير الجامعة يستقبل سفير دولة بروندي لدى المملكة
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472128262
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18488
          [uid] => 0
          [filename] => pdf_346.gif
          [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 21160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472128262
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39771
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472128201
      [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
      [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
      [feed_nid] => 1549
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472128262
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_25] => Array
        (
          [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [href] => taxonomy/term/25
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39771
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128262
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39772
      [revision_uid] => 0
      [title] => مدير الجامعة يستقبل سفير دولة بروندي لدى المملكة
      [teaser] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128262
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18488
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_346.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128262
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39771
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-3.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128262
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [25] => stdClass Object
            (
              [tid] => 25
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [weight] => 0
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18488
                              [uid] => 0
                              [filename] => pdf_346.gif
                              [filepath] => sites/default/files/pdf_346.gif
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 21160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472128262
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39771
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه صباح اليوم الأربعاء
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 8
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
  [node_url] => /node/39771
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء ثلاثة معاهد في إندونيسيا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39772
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128287
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39773
      [revision_uid] => 0
      [title] => خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء ثلاثة معاهد في إندونيسيا
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128287
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18489
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_347.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128287
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39772
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128287
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_25] => Array
            (
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [href] => taxonomy/term/25
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39772
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1471996800
          [changed] => 1472128287
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39773
          [revision_uid] => 0
          [title] => خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء ثلاثة معاهد في إندونيسيا
          [teaser] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472128287
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18489
                  [uid] => 0
                  [filename] => pdf_347.gif
                  [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 21160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472128287
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39772
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472128201
              [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
              [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
              [feed_nid] => 1549
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472128287
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [25] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 25
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [weight] => 0
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18489
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => pdf_347.gif
                                  [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 21160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472128287
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39772
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => odd
      [id] => 9
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
      [node_url] => /node/39772
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39772
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1471996800
  [changed] => 1472128287
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39773
  [revision_uid] => 0
  [title] => خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء ثلاثة معاهد في إندونيسيا
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472128287
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18489
          [uid] => 0
          [filename] => pdf_347.gif
          [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 21160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472128287
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39772
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472128201
      [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
      [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
      [feed_nid] => 1549
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472128287
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_25] => Array
        (
          [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [href] => taxonomy/term/25
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39772
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128287
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39773
      [revision_uid] => 0
      [title] => خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء ثلاثة معاهد في إندونيسيا
      [teaser] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128287
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18489
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_347.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128287
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39772
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-2.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128287
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [25] => stdClass Object
            (
              [tid] => 25
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [weight] => 0
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18489
                              [uid] => 0
                              [filename] => pdf_347.gif
                              [filepath] => sites/default/files/pdf_347.gif
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 21160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472128287
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39772
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- على إنشاء ثلاث معاهد تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => odd
  [id] => 9
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
  [node_url] => /node/39772
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)

اختتام ورشة عمل في عمادة شؤون المعاهد في الخارج

أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
Array
(
  [template_file] => sites/all/themes/khabar/node.tpl.php
  [variables] => Array
    (
      [nid] => 39773
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128311
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39774
      [revision_uid] => 0
      [title] => اختتام ورشة عمل في عمادة شؤون المعاهد في الخارج
      [teaser] => 1
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128311
      [format] => 0
      [name] => Anonymous
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18490
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_348.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128311
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39773
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128311
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [taxonomy_term_25] => Array
            (
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [href] => taxonomy/term/25
              [attributes] => Array
                (
                  [rel] => tag
                  [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                )

            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
      [links] => 
      [template_files] => Array
        (
          [0] => node-story
        )

      [node] => stdClass Object
        (
          [nid] => 39773
          [type] => story
          [language] => 
          [uid] => 0
          [status] => 1
          [created] => 1471996800
          [changed] => 1472128311
          [comment] => 2
          [promote] => 1
          [moderate] => 0
          [sticky] => 0
          [tnid] => 0
          [translate] => 0
          [vid] => 39774
          [revision_uid] => 0
          [title] => اختتام ورشة عمل في عمادة شؤون المعاهد في الخارج
          [teaser] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
          [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
          [revision_timestamp] => 1472128311
          [format] => 0
          [name] => 
          [picture] => 
          [data] => 
          [field_image2] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [fid] => 18490
                  [uid] => 0
                  [filename] => pdf_348.gif
                  [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
                  [filemime] => image/png
                  [filesize] => 21160
                  [status] => 1
                  [timestamp] => 1472128311
                  [list] => 0
                  [data] => Array
                    (
                      [description] => 
                    )

                  [nid] => 39773
                  [view] => 
                )

            )

          [feeds_node_item] => stdClass Object
            (
              [imported] => 1472128201
              [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
              [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
              [feed_nid] => 1549
            )

          [last_comment_timestamp] => 1472128311
          [last_comment_name] => 
          [comment_count] => 0
          [taxonomy] => Array
            (
              [25] => stdClass Object
                (
                  [tid] => 25
                  [vid] => 2
                  [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                  [weight] => 0
                  [v_weight_unused] => 0
                )

            )

          [build_mode] => 0
          [readmore] => 
          [content] => Array
            (
              [#content_extra_fields] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [label] => عنوان الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 32
                    )

                  [body_field] => Array
                    (
                      [label] => محتوى الخبر
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 35
                      [view] => body
                    )

                  [revision_information] => Array
                    (
                      [label] => Revision information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 36
                    )

                  [author] => Array
                    (
                      [label] => Authoring information
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 20
                    )

                  [options] => Array
                    (
                      [label] => Publishing options
                      [description] => Node module form.
                      [weight] => 25
                    )

                  [comment_settings] => Array
                    (
                      [label] => Comment settings
                      [description] => Comment module form.
                      [weight] => 38
                    )

                  [menu] => Array
                    (
                      [label] => Menu settings
                      [description] => Menu module form.
                      [weight] => 34
                    )

                  [taxonomy] => Array
                    (
                      [label] => Taxonomy
                      [description] => Taxonomy module form.
                      [weight] => 33
                    )

                  [path] => Array
                    (
                      [label] => Path settings
                      [description] => Path module form.
                      [weight] => 37
                    )

                  [tweetbutton_widget] => Array
                    (
                      [label] => Tweetbutton
                      [description] => The Tweetbutton widget
                      [weight] => 0
                    )

                )

              [#pre_render] => Array
                (
                  [0] => content_alter_extra_weights
                )

              [field_image2] => Array
                (
                  [#type_name] => story
                  [#context] => teaser
                  [#field_name] => field_image2
                  [#post_render] => Array
                    (
                      [0] => content_field_wrapper_post_render
                    )

                  [#weight] => 31
                  [field] => Array
                    (
                      [#type] => content_field
                      [#title] => صورة
                      [#field_name] => field_image2
                      [#access] => 
                      [#label_display] => hidden
                      [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                      [#teaser] => 1
                      [#page] => 
                      [#context] => teaser
                      [#single] => 1
                      [items] => Array
                        (
                          [0] => Array
                            (
                              [#item] => Array
                                (
                                  [fid] => 18490
                                  [uid] => 0
                                  [filename] => pdf_348.gif
                                  [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
                                  [filemime] => image/png
                                  [filesize] => 21160
                                  [status] => 1
                                  [timestamp] => 1472128311
                                  [list] => 0
                                  [data] => Array
                                    (
                                      [description] => 
                                    )

                                  [nid] => 39773
                                  [#delta] => 0
                                )

                              [#weight] => 0
                              [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                              [#field_name] => field_image2
                              [#type_name] => story
                              [#formatter] => thumbnail_view_linked
                              [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                            )

                        )

                    )

                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [body] => Array
                (
                  [#weight] => 35
                  [#value] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
                  [#title] => 
                  [#description] => 
                  [#printed] => 1
                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#children] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
              [#printed] => 1
            )

          [links] => Array
            (
            )

        )

      [page] => 
      [zebra] => even
      [id] => 10
      [directory] => sites/all/themes/khabar
      [is_admin] => 
      [is_front] => 1
      [logged_in] => 
      [db_is_active] => 1
      [user] => stdClass Object
        (
          [uid] => 0
          [hostname] => 54.198.237.165
          [roles] => Array
            (
              [1] => anonymous user
            )

          [session] => 
          [cache] => 0
        )

      [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
      [node_url] => /node/39773
      [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
      [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
      [field_image2_rendered] => 
    )

  [nid] => 39773
  [type] => story
  [language] => 
  [uid] => 0
  [status] => 1
  [created] => 1471996800
  [changed] => 1472128311
  [comment] => 2
  [promote] => 1
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 39774
  [revision_uid] => 0
  [title] => اختتام ورشة عمل في عمادة شؤون المعاهد في الخارج
  [teaser] => 1
  [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
  [revision_timestamp] => 1472128311
  [format] => 0
  [name] => Anonymous
  [picture] => 
  [data] => 
  [field_image2] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fid] => 18490
          [uid] => 0
          [filename] => pdf_348.gif
          [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
          [filemime] => image/png
          [filesize] => 21160
          [status] => 1
          [timestamp] => 1472128311
          [list] => 0
          [data] => Array
            (
              [description] => 
            )

          [nid] => 39773
          [view] => 
        )

    )

  [feeds_node_item] => stdClass Object
    (
      [imported] => 1472128201
      [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
      [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
      [feed_nid] => 1549
    )

  [last_comment_timestamp] => 1472128311
  [last_comment_name] => 
  [comment_count] => 0
  [taxonomy] => Array
    (
      [taxonomy_term_25] => Array
        (
          [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
          [href] => taxonomy/term/25
          [attributes] => Array
            (
              [rel] => tag
              [title] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
            )

        )

    )

  [build_mode] => 0
  [readmore] => 
  [content] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
  [links] => 
  [template_files] => Array
    (
      [0] => node-story
    )

  [node] => stdClass Object
    (
      [nid] => 39773
      [type] => story
      [language] => 
      [uid] => 0
      [status] => 1
      [created] => 1471996800
      [changed] => 1472128311
      [comment] => 2
      [promote] => 1
      [moderate] => 0
      [sticky] => 0
      [tnid] => 0
      [translate] => 0
      [vid] => 39774
      [revision_uid] => 0
      [title] => اختتام ورشة عمل في عمادة شؤون المعاهد في الخارج
      [teaser] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
      [log] => Created/updated by FeedsNodeProcessor
      [revision_timestamp] => 1472128311
      [format] => 0
      [name] => 
      [picture] => 
      [data] => 
      [field_image2] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [fid] => 18490
              [uid] => 0
              [filename] => pdf_348.gif
              [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
              [filemime] => image/png
              [filesize] => 21160
              [status] => 1
              [timestamp] => 1472128311
              [list] => 0
              [data] => Array
                (
                  [description] => 
                )

              [nid] => 39773
              [view] => 
            )

        )

      [feeds_node_item] => stdClass Object
        (
          [imported] => 1472128201
          [guid] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
          [url] => http://imamu.edu.sa/news/Pages/news21-11-1437-1.aspx
          [feed_nid] => 1549
        )

      [last_comment_timestamp] => 1472128311
      [last_comment_name] => 
      [comment_count] => 0
      [taxonomy] => Array
        (
          [25] => stdClass Object
            (
              [tid] => 25
              [vid] => 2
              [name] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [description] => جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
              [weight] => 0
              [v_weight_unused] => 0
            )

        )

      [build_mode] => 0
      [readmore] => 
      [content] => Array
        (
          [#content_extra_fields] => Array
            (
              [title] => Array
                (
                  [label] => عنوان الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 32
                )

              [body_field] => Array
                (
                  [label] => محتوى الخبر
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 35
                  [view] => body
                )

              [revision_information] => Array
                (
                  [label] => Revision information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 36
                )

              [author] => Array
                (
                  [label] => Authoring information
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 20
                )

              [options] => Array
                (
                  [label] => Publishing options
                  [description] => Node module form.
                  [weight] => 25
                )

              [comment_settings] => Array
                (
                  [label] => Comment settings
                  [description] => Comment module form.
                  [weight] => 38
                )

              [menu] => Array
                (
                  [label] => Menu settings
                  [description] => Menu module form.
                  [weight] => 34
                )

              [taxonomy] => Array
                (
                  [label] => Taxonomy
                  [description] => Taxonomy module form.
                  [weight] => 33
                )

              [path] => Array
                (
                  [label] => Path settings
                  [description] => Path module form.
                  [weight] => 37
                )

              [tweetbutton_widget] => Array
                (
                  [label] => Tweetbutton
                  [description] => The Tweetbutton widget
                  [weight] => 0
                )

            )

          [#pre_render] => Array
            (
              [0] => content_alter_extra_weights
            )

          [field_image2] => Array
            (
              [#type_name] => story
              [#context] => teaser
              [#field_name] => field_image2
              [#post_render] => Array
                (
                  [0] => content_field_wrapper_post_render
                )

              [#weight] => 31
              [field] => Array
                (
                  [#type] => content_field
                  [#title] => صورة
                  [#field_name] => field_image2
                  [#access] => 
                  [#label_display] => hidden
                  [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                  [#teaser] => 1
                  [#page] => 
                  [#context] => teaser
                  [#single] => 1
                  [items] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [#item] => Array
                            (
                              [fid] => 18490
                              [uid] => 0
                              [filename] => pdf_348.gif
                              [filepath] => sites/default/files/pdf_348.gif
                              [filemime] => image/png
                              [filesize] => 21160
                              [status] => 1
                              [timestamp] => 1472128311
                              [list] => 0
                              [data] => Array
                                (
                                  [description] => 
                                )

                              [nid] => 39773
                              [#delta] => 0
                            )

                          [#weight] => 0
                          [#theme] => imagecache_formatter_thumbnail_view_linked
                          [#field_name] => field_image2
                          [#type_name] => story
                          [#formatter] => thumbnail_view_linked
                          [#node] => stdClass Object
 *RECURSION*
                        )

                    )

                )

              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [body] => Array
            (
              [#weight] => 35
              [#value] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
              [#title] => 
              [#description] => 
              [#printed] => 1
            )

          [#title] => 
          [#description] => 
          [#children] => أقامت عمادة شؤون المعاهد في الخارج التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة عمل بعنوان: ( تطوير العمل في العمادة )، قدّمها سعادة
          [#printed] => 1
        )

      [links] => Array
        (
        )

    )

  [page] => 
  [zebra] => even
  [id] => 10
  [directory] => sites/all/themes/khabar
  [is_admin] => 
  [is_front] => 1
  [logged_in] => 
  [db_is_active] => 1
  [user] => stdClass Object
    (
      [uid] => 0
      [hostname] => 54.198.237.165
      [roles] => Array
        (
          [1] => anonymous user
        )

      [session] => 
      [cache] => 0
    )

  [date] => Wed, 24/08/2016 - 03:00
  [node_url] => /node/39773
  [terms] => <ul class="links inline"><li class="taxonomy_term_25 first last"><a href="/taxonomy/term/25" rel="tag" title="جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية">جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية</a></li>
</ul>
  [submitted] => حرر يوم الأربعاء, ٢٠١٦/٨/٢٤ في الساعة ٠٣:٠٠
  [field_image2_rendered] => 
)
Syndicate content